Zasady współpracy

Zasady współpracy

Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Open Translations, a podmiotami gospodarczymi zwanymi dalej Zamawiającymi w zakresie usług realizowanych przez Open Translations na rzecz Zamawiającego.

§ 1 Zakres przedmiotowy usług

1.  Przedmiotem usług świadczonych przez Open Translations w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a podlegających uregulowaniom niniejszego Regulaminu, jest realizowanie tłumaczeń pisemnych, w tym przysięgłych oraz ustnych.

2.  Zakres zleconych Open Translations usług oraz warunki ich realizacji określone zostaną w Zamówieniu, jakie złoży Zamawiający na formularzu Zamówienia opracowanym przez Open Translations.

 

§ 2 Zamówienie, termin i sposób wykonania usługi

1.  Strony osobiście, w formie pisemnej lub z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość [telefon, faks, poczta elektroniczna] ustalą warunki realizacji zamówienia, a następnie Open Translations zawrze je w formularzu Zamówienia przesyłając go Zamawiającemu w celu podpisania i niezwłocznego odesłania podpisanego Zamówienia Open Translations.

2.  Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji dopiero z chwilą dostarczenia Open Translations [osobiście, faksem lub w formie elektronicznej (zeskanowany dokument)] podpisanego i opatrzonego pieczęcią Zamawiającego formularza Zamówienia.

3.  W przypadku nie wywiązania się przez Zamawiającego z postanowień § 2 ust. 1 co do terminu dostarczenia Open Translations uzupełnionego Zamówienia Open Translations może określić nowy termin realizacji zamówienia.

4.  Zamówienie uważa się za wykonane, jeśli Open Translations wykona Zamówienie w terminie i w sposób uzgodniony w formularzu zlecenia.

5.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Open Translations wynagrodzenie w terminie i w sposób uzgodniony w Zamówieniu.

6.  Open Translations zobowiązuje się wykonać przyjęte Zamówienie przy zachowaniu najwyższej staranności.

7.  W przypadku powierzenia Open Translations dokumentów lub materiałów do tłumaczenia, które muszą być zwrócone wraz z tłumaczeniem, Zamawiający potwierdza ich zwrot składając podpis na formularzu Zamówienia.

8.  W przypadku tłumaczeń pisemnych potwierdzenie odbioru wykonanego zamówienia, co jest równoznaczne z potwierdzeniem jego wykonania, stanowi:

8.1.  potwierdzenie nadania wiadomości elektronicznej z widoczną datą i godziną - w przypadku przekazania Zamówienia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

8.2. złożenie przez Zamawiającego podpisu na Zamówieniu lub paragonie

8.3.  dokument nadania przesyłki - w przypadku przesłania Zamówienia pocztą lub pocztą kurierską

9.  Potwierdzenie wykonania Zamówienia w odniesieniu do innych usług świadczonych przez Open Translations może stanowić pisemne potwierdzenie wykonania usługi podpisane przez Zamawiającego.

 

§ 3 Cena usługi

1.  Wynagrodzenie za zrealizowanie Zamówienia ustalane jest przez Open Translations na podstawie kalkulacji kosztów, z którą zapoznawany jest Zamawiający i którą akceptuje przy podpisywaniu Zamówienia.

2.  Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest faktura lub rachunek wystawiony przez Open Translations.

3.  W przypadku tłumaczenia tekstów przeznaczonych do druku bądź publikacji i rozpowszechniania, w tym materiałów reklamowych (ulotki, strony www, foldery, etykiety itp.), Zamawiający może zlecić poddanie tłumaczenia dodatkowej korekcie wykonywanej przez Open Translations za odrębnym wynagrodzeniem w wysokości do 100% ceny tłumaczenia. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za dokonaną korektę ustalana jest w drodze odrębnych negocjacji. W wypadku nie zlecenia przez Zamawiającego dodatkowej korekty Open Translations ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zamówienia wyłącznie do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia za takie tłumaczenie, z zastrzeżeniem postanowień § 4.

4.  O zamiarze druku lub publikacji tłumaczonych tekstów Zamawiający jest zobowiązany poinformować Open Translations nie później niż w chwili składania Zamówienia pod rygorem utraty prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Open Translations w wypadku nienależytego wykonania Zamówienia.

 

§ 4 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi

1.  Wykonane Zamówienie uznaje się za wykonane nienależycie, jeśli:

1.1.  nie zostało wykonane na stosownym poziomie fachowym,

1.2.  nie zostało przekazane lub nie było gotowe do przekazania w uzgodnionym terminie.

2.  W przypadku wykazania, że wykonane Zamówienie obciążone jest którąś z wymienionych w punkcie 1 wad, Open Translations zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym.

3.  Jeżeli wad określonych w ust. 1.1 nie można usunąć, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 35 % wartości Zamówienia, a gdyby wady miały charakter wad istotnych, co zostanie stwierdzone w toku postępowania reklamacyjnego przeprowadzonego w trybie określonym w § 6, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 70 % wartości Zamówienia.

4.  W wypadku zwłoki w wykonaniu Zamówienia [ust. 1.2] Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Open Translations karą umowną w wysokości 2% wynagrodzenia ustalonego za realizację tego Zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak w sumie niż karą umowną stanowiącą równowartość 35% wynagrodzenia danego Zamówienia.

5.  Zamawiający rozumie i akceptuje, iż Zamówienia realizowane w trybie przyśpieszonym i ekspresowym mogą być wykonywane przez grupę tłumaczy i korektorów, co może mieć wpływ na jednolitość terminologii.

6.  Strony nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania swych zobowiązań w wypadku, gdy spowodowane to zostało wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej. W takim przypadku Strona dotknięta skutkami siły wyższej powinna niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie drugą stronę. Strony ustalą następnie nowy termin wykonania usług.

 

§ 5 Terminy zgłaszania wad w wykonanym zleceniu

1.  Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Open Translations na piśmie wady w wykonanym Zamówieniu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednakże nie później niż w terminie 7 kolejnych dni kalendarzowych od dnia odbioru wykonanego Zamówienia.

2.  Po upływie terminu wymienionego w ust. 1 wszelkie uprawnienia Zamawiającego wynikające z wad Zamówienia wygasają.

 

§ 6 Reklamacje

1.  W przypadku wystąpienia między Stronami sporu co do wystąpienia wad, o jakich mowa w § 4 regulaminu, w wykonanym Zamówieniu Strony zobowiązują się niniejszy spór rozwiązać na drodze polubownej, na podstawie opinii biegłego przedstawionej przez niezależnego arbitra, wybranego wspólnie przez obie Strony z listy biegłych tłumaczy sądowych przy Sądzie Okręgowym w Tychach lub innego tłumacza zaakceptowanego przez obie strony.

2.  Wysokość kary umownej wynikającej z postanowień pkt. 3 § 4 uzależniona jest od wyniku oceny dokonanej przez arbitra.

3.  Do pokrycia kosztów sporządzenia opinii przez niezależnego arbitra zobowiązana jest ta Strona umowy, która w postępowaniu reklamacyjnym przegra spór.

 

§ 7 Wyłączność i odpowiedzialność

1.  Zamawiający zobowiązuje się, że wszystkie ustalenia dotyczące realizowanego Zamówienia będą podejmowane jedynie w drodze kontaktów bezpośrednich wyłącznie z Wykonawcą. Zakazane jest prowadzenie przez Zamawiającego jakichkolwiek rozmów i ustaleń dotyczących Zamówienia bezpośrednio z osobami trzecimi, a w szczególności z tłumaczem, podwykonawcą Open Translations itp.

2.  Jeżeli Zamawiający naruszy zakaz określony w ust. 1, zobowiązany jest on do zapłacenia Open Translations kary umownej w wysokości 100% ceny Zamówienia.

3.  Open Translations ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia za jednoczesną zapłatą na rzecz Zamawiającego odstępnego w wysokości 20% wartości Zamówienia, od którego realizacji odstąpił.

4.  Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia za jednoczesną zapłatą Open Translations odstępnego w następujących wysokościach:

4.1.  w przypadku, gdy Zamówienie obejmowało realizację tłumaczeń ustnych, symultanicznych lub konsekutywnych, a odstąpienie nastąpiło:

4.1.1.  na 3 dni przed terminem tłumaczenia – 30% wartości Zamówienia,

4.1.2.  na 2 dni przed terminem tłumaczenia – 40% wartości Zamówienia,

4.1.3.  na 1 dzień przed terminem tłumaczenia – 50% wartości Zamówienia, powiększonego o równowartość kosztów rzeczywiście poniesionych przez Open Translations do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu i związanych z realizacją Zamówienia, a w szczególności kosztów wynajmu sali i sprzętu oraz wynagrodzeń podwykonawców. Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu Zamawiający winien wystąpić do Open Translations z wnioskiem o określenie sumy poniesionych kosztów, o jakich mowa wyżej. Brak wpłaty potwierdzonej potwierdzeniem przelewu na konto wskazane przez Open Translations odstępnego w pełnej wysokości czyni odstąpienie bezskutecznym.

4.2.  w przypadku tłumaczeń pisemnych lub tłumaczeń przysięgłych w kwocie odpowiadającej wartości wykonanego tłumaczenia wg stanu jego zaawansowania na moment otrzymania przez tłumacza informacji o odstąpieniu od realizacji Zamówienia, nie mniej jednak niż 35% wartości danego Zamówienia.

 

§ 8 Klauzula poufności

Open Translations zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu przez Zamawiającego na potrzeby prawidłowego zrealizowania Zamówienia. Informacje takie mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad realizacją danego Zamówienia. Open Translations oświadcza, że wszyscy tłumacze, którzy angażowani będą do obsługi zleceń Zamawiającego, zawarli z Wykonawcą umowę zobowiązującą ich do zachowania poufności wszelkich informacji pochodzących od Zamawiających. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1.  Kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają właściwym postanowieniom Kodeksu Cywilnego, przy czym Strony zgodnie postanawiają wyłączyć wszelkie inne uprawnienia Zamawiającego płynące z niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia poza tymi, które zostały przyznane w niniejszym Regulaminie.

2.  Regulamin jest dla Stron wiążący z chwilą podpisania zamówienia.

3.  Postanowienia zawarte w Regulaminie mogą być zmieniane wyłącznie przez Open Translations z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2007 roku.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Newsletter Akademii to informacje dotyczące aktualnych promocji, ciekawostek ze świata języków i... przynależność do elitarnego klubu ludzi dobrze poinformowanych Open School.

Ta strona korzysta z ciasteczek (eng. cookies), aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

AKCEPTUJĘ